ჟურნალის შესახებ

შიდა საუნივერსიტეტო სტუდენტური სამეცნიერო კონფერენცია "ევროინტეგრაციის აქტუალური საკითხების" მასალები, რომელიც ჩატარდა აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტში 2018 წელს.

მიმდინარე ნომერი

საქართველოს საკონსტიტუციო სამართალი, 2013
					View საქართველოს საკონსტიტუციო სამართალი, 2013

ანოტაცია:

,,საქართველოს საკონსტიტუციო სამართალი’’ იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტთათვის განკუთვნილი სახელმძღვანელოა, რომელიც მოიცავს კონსტიტუციონალიზმისა და საქართველოს საკონსტიტუციო მოწყობის ძირითადი საფუძვლების შესახებ ინფორმაციას.

,,საქართველოს საკონსტიტუციო სამართალი’’ თვისობრივად ახალი სახელმძღვანელოა, მასში გათვალისწინებულია როგორც ქართული, ისე ბრიტანული, ამერიკული და ევროპული გამოცდილება. მისი უმთავრესი დანიშნულება სტუდენტთათვის კონსტიტუციონალიზმის საფუძვლების, საქართველოს საკონსტიტუციო სამართლისა და სახელმწიფოს მართლწესრიგის შესახებ საბაზისო ინფორმაციის მიწოდებაა. სახელმძღვანელოში სისტემურადაა წარმოდგენილი ზოგადთეორიული, შედარებითსამართლებრივი ინფორმაცია, საქართველოს ისტორიული გამოცდილება და სახელმწიფო ინსტიტუტთა მოქმედი მოწესრიგება. ნაშრომში ადამიანის ძირითადი უფლებებსა და საქართველოში უფლების დაცვის მექანიზმებს სპეციალური თავი თავი ეთმობა, ურომლისოდაც კონსტიტუციონალიზმის საფუძვლების შესწავლა წარმოუდგენელია.

გამოქვეყნდა: 2020-10-28
ყველა ნომრის ნახვა